Általános szerződési feltételek

Ezen szerződési feltételek a AlfaMed Kft (1094 Budapest, Páva utca 17.), mint eladó (a továbbiakban: eladó) által a www.pulzusmeres.hu és a www.polarora.hu domainekhez tartozó weboldalon történő értékesítésekre vonatkoznak, és szerves részét képezik az egyes vevőkkel (a továbbiakban: vevő) kötött adásvételi, illetve szállítási szerződéseknek, alkalmazásuk kötelező – kivéve, ha a felek írásban kifejezetten más, az alábbiaktól eltérő feltételekben állapodnak meg.

 

I. A szerződés megkötése

 

1. A szerződés megkötésére, valamint a szerződés módosítására írásban tett ajánlat ajánlati kötöttséget nem eredményez – kivéve, ha az ajánlatban kötöttségi idő került meghatározásra.
2. A felek kötelezettségeik teljesítése során egymás közötti érintkezésükben érvényesnek csak és kizárólag az írásos érintkezést ismerik el, és a faxon, e-mailben való írásos közlést is ilyennek tekintik.
3. A katalógusban, prospektusban, az internetes honlapon közölt adatok, így az árut bemutató fénykép is, csupán tájékoztató jellegűek és kötelezettség alapjául nem szolgálnak. Az ajánlathoz tartozó dokumentumok, így a műszaki leírások, méretvázlatok, rajzok, ábrák, súlyadatok és egyéb műszaki adatok a mérvadóak. Az eladó által a vevővel írásban közölt árak, valamint a vevők részére átadott árlistában közölt árak – az árlistában, illetve az ajánlatban közölt határidőn belül – az eladót kötik.
4. A felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelt árut és az eladó által kiállított számlát a vevő átveszi és az áruk ellenértékét maradéktalanul kiegyenlíti.
5. Az eladó jogosult általa meghatározott esetekben – a nem azonnali fizetés mellett történő vásárlások esetén – a vevőktől a fizetésre vonatkozóan garanciát kérni és csak a garancia nyújtása esetén a vevő részére árut eladni, árut részére kiadni. A felek megállapodnak abban, hogy lehetséges garanciának elfogadják az óvadékot, jelzálogot, bankgaranciát, ügyvédi letétet. A felek a garanciákat nem kizárólagosan határozták meg, a fent említettek közül bármelyiket nyújthatja a vevő.
6. Az eladó fenntartja magának az ajánlat, valamint a termékhez tartozó valamennyi dokumentáció és ennek összes melléklete vonatkozásában a tulajdon- és szerzői jogot, ezeket előzetes írásbeli engedélye nélkül sem nyilvánosságra hozni, sem sokszorosítani, sem másnak továbbadni nem szabad. A vevő tudomásul veszi, hogy a fenti szerződéses kikötés megsértése esetén az eladó a vonatkozó peres és peren kívüli eljárásokat haladéktalanul megindítja.

 

II. A szerződés módosítása

 

1. A megkötött szerződést a felek csak közös egyetértéssel és írásban módosíthatják. Ezen szerződési feltételek I/4. pontjában foglaltak szerinti vásárlásnál a szerződés módosítására a számla kiállításáig, illetve a megrendelésnek az eladó részéről történő átvételéig van lehetőség, minden esetben az eladó kifejezett írásbeli egyetértése esetén.

 

III. A teljesítés

 

1. Az eladó a szerződésben meghatározott módon és időben köteles teljesíteni azzal, hogy jogosult az előteljesítésre, amit a vevő köteles elfogadni. Az előteljesítésről az eladó a vevőt írásban köteles értesíteni – a teljesítést megelőző 5 munkanappal.
2. A teljesítés helye az eladó telephelye, ahol a vevő köteles a mennyiségi átvételnek eleget tenni, az ezzel kapcsolatos esetleges kifogásait is ekkor közölheti az eladóval. Az árunak az eladó telephelyéről történő elszállítása a vevő feladata. Az áru szállításával kapcsolatban kötött megállapodás az eladó és a vevő között módosíthatja a teljesítés helyét, amely ezen esetben a szerződő felek között létrejött megállapodás szerinti telephely. A teljesítés helyén az áru átvételével a kárveszély átszáll a vevőre. Az áru átvétele az árunak az eladó telephelyén a raktárból történő kiadással, míg az ettől eltérő helyen történő teljesítés esetén a szállítóeszközzel a közösen megállapodott telephelyre történő beállással történik meg. Azon esetben, ha a teljesítéskor a teljesítés helyén a vevő elmulasztja az átvételt, nem gondoskodik igazolt képviselőről, vagy az árunak a szállítóeszközről történő lerakásáról, az eladó – választása szerint – jogosult az árut a vevő költségére és felelősségére az eladó telephelyére visszaszállítani és az áru ellenértékét leszámlázni a vevőnek – az előleg beszámítása mellett. Ilyen esetekben a kárveszélyt a vevő viseli.
3. A vevő által megjelölt személyt az eladó minden esetben köteles vizsgálat nélkül a vevő jogszerű képviselőjének tekinteni.
4. A felek eladó szállítása esetén kötelesek a rakományra biztosítást kötni, melynek díja a vevőt terheli.
5. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jogszabályi rendelkezés vagy a felek megállapodása értelmében az eladó a szerződés tárgyát képező áruhoz termékleírást, műszaki dokumentációt illetve használati útmutatót, stb. köteles biztosítani, úgy a felek a nyomtatott írásos dokumentációval egyenértékűként fogadják el az elektronikus formában a vevő rendelkezésére bocsátott termékleírást, műszaki dokumentációt, használati útmutatót, stb. is.

 

IV. Fizetési feltételek

 

1. A vevő az áru ellenértékét az áru átvételével egyidejűleg köteles megfizetni, ha a felek között eltérő megállapodás nincs hatályban.
2. Az eladó köteles a vevőnek egyéni kedvezmény keretében írásba foglalt megállapodás alapján az áru ellenértékének kifizetésére a különszerződésben megjelölt fizetési határidőt biztosítani. A vevő az eladó által biztosított fizetési határidőt és a fizetés módját az áruval kapcsolatban kiállított számla átvételével fogadja el.
3. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó által részére biztosított fizetési határidő elmulasztása esetén késedelmi kamatot köteles fizetni – a kamat mértéke évi 20 %.
4. A vevő tudomásul veszi, hogy a vételár teljes mértékben történő kifizetéséig az áru az eladó tulajdonát képezi, a tulajdonjog a megrendelőre a megrendelésben rögzített, kiszámlázott vételár maradéktalan megfizetésével egyidejűleg száll át. A megrendelő eddig az időpontig nem jogosult a leszállított áruval sajátjaként rendelkezni, azt elidegeníteni. Ennek megfelelően az áruval sajátjaként nem rendelkezhet, azt nem építheti be, nem értékesítheti tovább, valamint a teljes vételár kifizetéséig az árunak a vevő birtokában kell maradnia. A megrendelt áru a megrendelő részére történő átadásával a kárveszélyviselés a megrendelőre száll át. A vevő nem fizetés esetén köteles az eladó felszólítására megjelölni azt a helyet ahol a még ki nem fizetett árut tartja. A vevő már jelen szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy harminc napi fizetési késedelem esetén az eladó visszaszállíthatja a teljes árukészletet.

 

V. Szavatosság, jótállás

 

1. A vevő a teljesítés helyén köteles a mennyiségi átvételt lebonyolítani, az eladóval az esetleges mennyiségi kifogásait közölni. A zárt csomagolásban történt értékesítés esetén a vevő jogosult kifogásait utóbb is közölni, azonban az eladó akkor köteles az ekkor közölt kifogást elfogadni, ha a vevő hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a mennyiségi hiány ténylegesen fennállt, és a vevő ezen követelését az eladó a saját beszerzési forrása ellen is érvényesíteni tudja.
2. Az áruval kapcsolatos minőségi kifogást a vonatkozó és a kifogás bejelentésekor hatályban lévő szabályok szerint teheti meg a vevő, illetve ezen jogszabályok alapján köteles az eladó a kifogással kapcsolatos intézkedéseket megtenni.
3. A vevő tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogást olyan módon és formában köteles megtenni, hogy az eladó a kifogást a gyártóhoz, illetve a beszerzési forrás felé továbbítani tudja, az ezzel kapcsolatos igénye érvényesítésének akadálya ne legyen, így köteles jegyzőkönyvet felvenni, szakértőt bevonni, stb.
4. Ha a vevő az átvett áru minőségére vonatkozóan kifogást terjeszt elő, de nem tesz eleget az V. 3. pontban foglalt kötelezettségének, akkor az eladó felhívhatja a vevőt a szavatossági igénnyel érintett terméknek az eladó telephelyére a vevő költségén történő beszállítására. Az eladó a szavatossági igény jogosságának megállapítására szakértői vizsgálatot végeztethet, melynek költségét a vevői igény alaptalansága esetén a vevő köteles viselni.
5. Az eladó elhárít minden olyan kifogással kapcsolatos intézkedést, amely a vevő szerződésszegésével, vagy nem az áru jellegének megfelelő felhasználásával hozható összefüggésbe, vagy ha a kifogást nem a megfelelő formában és módon közlik az eladóval.
6. A vevő tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásait az eladó székhelyén az eladó által kiállított számlán megjelölt címre, írásban köteles megtenni.
7. A kifogás megtételére az áru átvételétől számított tíz nap áll rendelkezésre, zárt csomagolásban történt értékesítés esetén a csomagolás felbontásától számított tíz napon belül van lehetőség kifogás előterjesztésére.
8. Az eladó kizárja szavatossági felelősségét mindazon esetekben, amikor az áru beépítése, összeszerelése, üzembe helyezése nem az erre felhatalmazott szakember közreműködésével történt.

 

VI. Elállási jog

 

1. A vevőnek joga van az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Az eladó a vételárat köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül a teljes vételárat visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevő viseli, és az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat. A vevőt egyéb költség nem terheli.
2. A vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan áru vásárlása esetén, amelynek ára a pénzpiac eladó által nem irányítható ingadozástól függ, illetve olyan áru esetében, amely a vevő személyéhez kötött vagy kifejezetten az ő kérésére állították elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
Ugyancsak nem gyakorolhatja a vevő az elállási jogát ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte valamint hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a vevő felbontotta.
3. Ha az áru árát részben vagy egészben az eladó, vagy harmadik személy (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás) által nyújtott kölcsön fedezi, a vevő elállási jogának gyakorlása a kölcsönszerződést is felbontja. A vevő az eladónak a kölcsön felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, kamat, egyéb költség sem követelhető tőle. Az eladó követelheti a vevőtől a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, ha azt kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte. Harmadik személy által nyújtott kölcsön esetén a fenti rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, amennyiben a kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és az eladó előzetes megállapodásán alapul.

 

VII. A szerződésre irányadó jog

 

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közöttük létrejött szerződésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

 

VIII. A jogviták eldöntése

 

1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják rendezni.
2. A szerződő felek közötti vitás kérdések eldöntésére az eladó és a vevő kikötik az eladó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét.

 

 

Ezen szerződési feltételek 2011. november 30-án lépnek hatályba és visszavonásig vannak érvényben az Alfamed Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (1094 Budapest, Páva utca 17.) történt vásárlásokkal kapcsolatban. A vevő a számla átvételével tudomásul veszi az ezen szerződési feltételekben foglaltakat.
A vevő tudomásul veszi, hogy az egyes szerződésekben egyedileg meghatározott feltételeken kívül minden egyes vásárlására a fenti szerződési feltételek is vonatkoznak.
Az eladó vállalja, hogy ezen szerződési feltételeit a a www.polarora.hu (www.pulzusmeres.hu) weblapon közzé teszi, valamint az esetleges változásokról a vevőket hasonló módon tájékoztatja.

 

Az árváltozás jogát fenntartjuk!